Zasady windykacji i jej uczestnicy

Firmy windykacyjne są zleceniobiorcami większych lub mniejszych klientów, a więc na ich zlecenie podejmują się windykacji należności z dłużnika. Najlepsze firmy windykacyjne nie podejmują się zleceń o niskich wartościach, co jest spowodowane prowizją windykacyjną. Windykatora obowiązuje ochrona danych osobowych, co oznacza, że w przypadku nawet rozmowy telefonicznej z dłużnikiem nie może on wykorzystać ani przechowywać jego danych. Uczestnikami egzekucji z nieruchomości oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, roszczenia lub prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, jeżeli były zabezpieczone na nieruchomości przez ujawnienie w księdze wieczystej. Uczestnikiem egzekucji jest także organ, który zawarł umowę o użytkowanie wieczyste (gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste). Jeżeli egzekucja należności opole zostanie umorzona (na wniosek wierzyciela lub w związku z brakiem aktywności wierzyciela) komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższą niż 1/10 i nie wyższą niż 10–krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (chyba że wierzyciel złożył wniosek przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji). Windykację możemy podzielić na polubowną, sądową , komorniczą, pokomorniczą oraz karną. Windykacja jest jednym z rodzajów próby doprowadzenia do odzyskania należności od dłużników, bądź odzyskania ją niemal przez wymuszenie jej oddania. Windykację można podzielić także na miękką i twardą.

Zasada ciągłości zajęcia wynagrodzenia

Wiele rodzin skarży się na windykatorów, zarzuca im brak odpowiedniej oceny sytuacji w jakiej się znajdują i uważa ich za ludzi okrutnych, jako że nieraz zdarza się tak, że komornicy odbierają im ostatnie cenne rzeczy. Wiadomo, że niejednokrotnie sytuacja takich rodzin jest bardzo trudna, jednak należy także uwzględnić fakt, że windykatorzy dają takim rodzinom pewien czas na zorganizowanie środków o które upominają się już przez długi czas. Podczas egzekucji z wynagrodzenia obowiązuje zasada ciągłości zajęcia wynagrodzenia. Wyraża się ona tym, że zajęcie egzekwowanego wynagrodzenia obowiązuje nadal, nawet jeśli po zajęciu zakład pracy nawiązał nowy stosunek pracy z dłużnikiem wobec którego toczy się proces egzekucji albo zakład pracy przeszedł na nowa osobę (zmienił się właściciel zakładu), jeżeli osoba ta o zajęciu wiedziała. W przypadku egzekucji alimentów potrącenia z emerytury lub renty mogą wynosić maksymalnie 60% jej wysokości, z tym, że egzekucji nie podlega suma w wysokości 50% najniższej ustawowej emerytury lub renty. Jeśli chodzi o egzekucję należności innych niż alimenty, potrącenia mogą wynosić maksymalnie 25% emerytury/renty, z tym, że egzekucji nie podlega suma w wysokości 50% najniższej ustawowej emerytury bądź renty. W przypadku egzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę, komornik pobiera od dłużnika opłatę w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż 10 – krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Należy pamiętać, że komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanych kwot.